DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter

 

 

Vedtekter for DIS-Østfold
 
Vedtatt på stiftelsesmøtet 21. november 1998.
Revidert 24. mars 2001, 8. mars 2003, 10. mars 2007 og 8. mars 2014.

 

1. Distriktslaget

Distriktslagets navn er DIS-Østfold og det er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data.

Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data.

Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.

 

2. Formål

Organisasjonens formål er nedfelt i DIS-Norge, Slekt og Data sine vedtekter paragraf 2.

Distriktslaget skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:

- skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.

- spre kunnskap om dette og forøvrig stimulere slektsforskning i sitt område.

- organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeide.

Distriktslaget er nøytralt i forhold til religion og politikk.

Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.

 

3. Medlemskap

Medlemskap i DIS Norge, Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse.

 

4. Kontingent

Medlemskontingenten i DIS-Norge, Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte.

5. Styret

DIS-Østfold ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer:

- Leder

- Nestleder

- Sekretær

- Kasserer

- 2 styremedlemmer

I tillegg kan det velges varamedlemmer.

Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal føre protokoll fra sine møter og sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale.

 

6. Årsmøtet

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under of.disnorge.no

Årsmøtets sakliste skal inneholde:

a. Godkjenning av frammøtte medlemmer og fullmakter

b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet

c. Styrets beretning om siste års virksomhet

d. Regnskap med revisors beretning

e. Innkomne forslag

f. Neste års budsjett

g. Vedtekter (når dette er aktuelt)

h. Valg av:

    - Leder

    - Styremedlemmer/varamedlemmer

    - Revisor

    - Valgkomite på 2-3 medlemmer

    - valg av representanter med vara til DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte ( I år med landsmøte)

Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte medlemmer 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité.

DIS Norge, Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte.

Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i egne vedtekter, kan DIS-Norge, Slekt og Data innkalle til årsmøte.

Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og DIS-Norge, Slekt og Data sentralt senest 1 måneder etter møtet.

 

7. Lokallag/lokale grupper

Distriktslagene kan opprette og oppta etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi.

Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett og er ikke en egen juridisk enhet.

Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være DIS-( geografisk område for lag/gruppe). De skal bruke samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til DIS-Norge, Slekt og Data, skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet DIS-Norge, Slekt og Data.

Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norge, Slekt og Datas styre. DIS-Norge, Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.

 

8. Vedtekter

Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med DIS- Norge, Slekt og Data sine vedtekter.

Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft må de godkjennes av styret i DIS Norge, Slekt og Data.

 

9. Opphør av distriktslaget.

DIS-Østfold kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte. Samme forslag må, uforandret, fremlegges og vedtas på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte. Minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget må stemme for oppløsning både  på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter.

Ved oppløsning forvalter DIS-Norge, Slekt og Data distriktslagets eiendeler.